مراسم دعای کمیل

زمان: پنجشنبه ١٣٩٧/٠۹/۲۲

از ساعت ۲۰:۳۰

مکان:خیابان هفده شهریور پایین تر از تیردوقلو پلاک ۴۳۲ (مرکز جلسه)

t.me/heiat_fatemie

مراسم دعای کمیل

زمان: پنجشنبه ١٣٩٧/٠۹/۲۲

از ساعت ۲۰:۳۰

مکان:خیابان هفده شهریور پایین تر از تیردوقلو پلاک ۴۳۲ (مرکز جلسه)

t.me/heiat_fatemie

4