مناجات شعبانیه

مناجات شعبانیه

مراسم مناجات شعبانیه دراولین شب جمعه ماه در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ در ۵ شعبان ۱۴۴۰ در ساعت ۲۱:۳۰ در مرکز جلسه توسط مداح اهل بیت (ع) آقای سعید محمدی قرائت شد.